Pozwolenia i regulacje dotyczące reklam na billboardach w Polsce

Jakie są ograniczenia dotyczące reklam outdoorowych w Polsce

Reklamy zewnętrzne, w tym billboardy, stanowią istotny element krajobrazu miejskiego, wpływając na estetykę przestrzeni publicznej. Aby zapewnić harmonijną integrację tych nośników z otoczeniem, wprowadzono szereg regulacji prawnych i procedur administracyjnych. Ustawa o reklamie zewnętrznej w Polsce oraz prawo regulujące umieszczanie reklam na nośnikach zewnętrznych określają szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, treści, wielkości oraz konstrukcji reklam. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Ustawa Krajobrazowa: Wpływ na rynek reklamy zewnętrznej w Polsce

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce od 2015 roku podlega ścisłym regulacjom zawartym w tzw. Ustawie Krajobrazowej. Wprowadzona 24 kwietnia 2015 roku ustawa miała na celu uzupełnienie istniejących przepisów i znaczące wzmocnienie kontroli nad reklamą zewnętrzną, ze szczególnym uwzględnieniem reklam usytuowanych wzdłuż dróg, które często negatywnie wpływały na estetykę krajobrazu.

Kluczowe zmiany wprowadzone przez ustawę:

 • Rozszerzona definicja reklamy: Ustawa poszerza definicję reklamy, obejmując nią nie tylko tradycyjne tablice i urządzenia reklamowe, ale również każdy nośnik informacji wizualnej, który nie jest znakiem drogowym. Obejmuje to m.in. szyldy, banery, neony i inne elementy wizualne umieszczone w przestrzeni publicznej.
 • Wprowadzenie zasad i warunków sytuowania reklam: Gminy zyskały uprawnienia do określania zasad i warunków sytuowania reklam na swoim terenie. Mogą m.in. ustalać limity wielkości i ilości reklam, wyznaczać strefy wolne od reklam oraz regulować ich wygląd i sposób montażu.
 • Opłaty reklamowe: Gminy mogą pobierać opłaty za reklamy umieszczone na ich terenie. Wysokość opłat uzależniona jest od m.in. wielkości i lokalizacji reklamy.
 • Audyty krajobrazowe: Ustawa nakazuje przeprowadzanie audytów krajobrazowych, których celem jest ocena stanu krajobrazu i identyfikacja jego walorów. Wyniki audytów mają stanowić podstawę do opracowywania programów ochrony krajobrazu.

Ustawa Krajobrazowa znacząco wpłynęła na rynek reklamy zewnętrznej w Polsce. Spowodowała ona m.in.:

 • Spadek liczby reklam: W wyniku wprowadzenia stref wolnych od reklam i ograniczeń w ich usytuowaniu, liczba reklam w przestrzeni publicznej uległa zmniejszeniu.
 • Poprawa estetyki krajobrazu: Dzięki lepszej regulacji reklam, krajobraz wielu polskich miejscowości stał się bardziej estetyczny.
 • Wzrost znaczenia reklamy online: Reklamodawcy, którzy nie mogli już umieszczać reklam w dotychczasowych lokalizacjach, zaczęli przenosić swoje kampanie do internetu.

Ustawa Krajobrazowa jest ważnym instrumentem ochrony krajobrazu i porządku przestrzennego w Polsce. Przyczyniła się do poprawy estetyki wielu polskich miejscowości i ograniczenia negatywnego wpływu reklamy zewnętrznej na środowisko naturalne.

Należy jednak zaznaczyć, że ustawa budzi również pewne kontrowersje. Niektórzy krytycy uważają, że wprowadza ona zbyt wiele ograniczeń dla reklamodawców i hamuje rozwój rynku reklamy zewnętrznej.

Mimo tych kontrowersji, Ustawa Krajobrazowa pozostaje ważnym elementem polskiego systemu prawnego i odgrywa istotną rolę w ochronie krajobrazu i kształtowaniu ładu przestrzennego.

Pozwolenia na reklamy zewnętrzne w Polsce

Uzyskanie pozwolenia na reklamy zewnętrzne w Polsce jest ściśle regulowane przez Ustawę o reklamie zewnętrznej. Procedury uzyskiwania zezwoleń na reklamy outdoorowe w Polsce wymagają, aby każdy reklamodawca przeszedł przez określone formalności. Wnioski o pozwolenia muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji, wielkości, treści oraz konstrukcji reklamy. Organem regulacyjnym, który nadzoruje ten proces, jest zazwyczaj lokalny urząd miasta lub gminy, odpowiedzialny za zapewnienie, że reklamy spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

Przepisy dotyczące umieszczania reklam na nośnikach zewnętrznych

Przepisy dotyczące umieszczania reklam na nośnikach zewnętrznych, w tym reklamy przy autostradzie, są szczegółowo określone w Ustawie o reklamie zewnętrznej. Prawo regulujące umieszczanie reklam na nośnikach zewnętrznych definiuje, jakie rodzaje reklam mogą być umieszczane w przestrzeni publicznej, a także określa wymagania techniczne i estetyczne. Reklamy muszą być zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz spełniać normy dotyczące bezpieczeństwa, aby nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów ani kierowców. Przepisy te mają również na celu ochronę estetyki miast oraz naturalnych krajobrazów.

Zasady reklamy na billboardach w Polsce

Ustawa o reklamie zewnętrznej w Polsce określa, że billboardy reklamowe muszą być odpowiednio umiejscowione, z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych, aby nie rozpraszały kierowców. Prawo regulujące umieszczanie reklam na nośnikach zewnętrznych wymaga również, aby wszystkie billboardy były regularnie konserwowane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Zakres działania organów regulacyjnych w kwestii reklam na billboardach obejmuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów oraz egzekwowanie kar za ich naruszenia.

Jakie są ograniczenia dotyczące reklam outdoorowych w Polsce

Ustawa o reklamie zewnętrznej w Polsce wprowadza liczne restrykcje, takie jak:

 • zakaz umieszczania reklam w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków, parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • maksymalne wymiary reklam oraz wymagania dotyczące ich oświetlenia, aby nie powodowały one zanieczyszczenia świetlnego i tak, aby nie dominowały one w przestrzeni publicznej;
 • oświetlenie reklam musi być skierowane w taki sposób, aby nie oślepiało kierowców ani mieszkańców;
 • zakaz umieszczania reklam w miejscach, które mogą rozpraszać kierowców lub zasłaniać znaki drogowe;
 • reklamy nie mogą zawierać elementów, które imitują znaki drogowe;
 • zakaz umieszczania treści wulgarnych, obraźliwych lub niezgodnych z przepisami prawa;
 • reklamy nie mogą promować działalności nielegalnej;
 • reklamy muszą być regularnie konserwowane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Procedury uzyskiwania zezwoleń na reklamy outdoorowe w Polsce wymagają złożenia odpowiednich dokumentów i planów do lokalnych urzędów, które oceniają zgodność projektu z obowiązującymi przepisami.

Czytaj również: Ile wynosi podatek od reklamy?

Podoba Ci się nasz content? Podziel się nim!
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp